Gebruiksvoorwaarden

Onze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Laat het ons weten als u vragen of opmerkingen heeft.

Deze Algemene Voorwaarden ("Overeenkomst") worden aangegaan tussen de gebruiker ("U" of "Gebruiker") en Inventle B.V. ("Bedrijf") voor het gebruik van Inherible ("Product") dat door het Bedrijf wordt geleverd.

DOOR HET PRODUCT TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GEBRUIK DAN HET PRODUCT NIET.

1. Gebruik van het Product

Het Product is ontworpen om private keys en andere gevoelige informatie veilig op te slaan en te beheren. U mag het Product alleen voor persoonlijk of zakelijk gebruik gebruiken en niet voor enig onwettig doel.

2. Gebruikersaccounts

U moet een account aanmaken om het Product te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U stemt ermee in het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of van enige andere inbreuk op de beveiliging.

3. Betaling

Het Product kan betaling vereisen voor toegang. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn tarieven op elk moment te wijzigen. Betaling moet worden gedaan in overeenstemming met de op het Product vermelde voorwaarden.

4. Beveiliging

Het Bedrijf neemt redelijke maatregelen om de beveiliging van het Product te waarborgen, maar kan niet garanderen dat het Product volledig veilig zal zijn. U stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw account of voor enige andere inbreuk op de beveiliging.

5. Intellectuele eigendom

Het Bedrijf bezit alle intellectuele eigendomsrechten op het Product, inclusief alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken en handelsgeheimen. U stemt ermee in het Product of enige inhoud die eigen is aan het Product niet te gebruiken, kopiëren of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

6. Beëindiging

Het Bedrijf kan uw toegang tot het Product op elk moment en zonder waarschuwing beëindigen als u deze Overeenkomst schendt. Bij beëindiging van deze Overeenkomst bent u verplicht om alle informatie en inhoud die u via het Product heeft opgeslagen te verwijderen en te vernietigen.

7. Disclaimer van garanties

Het Product wordt geleverd "as is" en het Bedrijf biedt geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot het Product, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreukmakendheid.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het Product te gebruiken, zelfs als het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De totale aansprakelijkheid van het Bedrijf in verband met deze Overeenkomst is beperkt tot de totale bedragen die u aan het Bedrijf hebt betaald in verband met het gebruik van het Product.

9. Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Utrecht, Nederland zonder rekening te houden met de conflictregels.

10. Geschillenbeslechting

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal worden opgelost via arbitrage in overeenstemming met de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De arbitrage zal plaatsvinden in Utrecht, Utrecht, Nederland. De beslissing van de arbiter is bindend voor de partijen.

11. Wijzigingen van de Overeenkomst

Het Bedrijf kan de voorwaarden van deze Overeenkomst op elk moment wijzigen door de herziene Overeenkomst op het Product te plaatsen. Uw voortgezette gebruik van het Product na het plaatsen van de herziene Overeenkomst vormt uw acceptatie van de herziene Overeenkomst.

12. Gehele Overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van het Product en vervangt alle eerdere overeenkomsten en begrip, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het gebruik van het Product.

13. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Overeenkomst, neem dan contact op met ons op via [email protected].